Interne voorschriften

Art.1. Iedere persoon of groep die het terrein van het Virtueel Park betreedt, dient zich zonder voorbehoud te houden aan het onderhavige reglement, alsmede aan de aanvullingen daarop (algemene verkoopvoorwaarden, voorwaarden voor toegankelijkheid…) en de aanvullingen in de vorm van affiches, pictogrammen, die in de nabijheid en in het etablissement zijn aangebracht. Bovendien is iedere persoon of groep verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en richtlijnen van het personeel van het etablissement, op de parkeerplaats, in de bar, alsmede op de pistes en de omgeving daarvan.

 

Art.2. Virtual Park is toegankelijk voor het publiek volgens de dienstregeling die bij de ingang van het complex is aangeplakt en op onze website www.virtualpark.com is gepubliceerd.

 

Art.3. Behoudens door de Directie toegestane uitzonderingen, heeft niemand toegang tot het park indien hij/zij de daarvoor verschuldigde toegangsprijs niet heeft betaald.

 

Art.4. De Directie kan altijd, om technische redenen of wegens overmacht, de tijdelijke of definitieve sluiting van een attractie of van het etablissement gelasten, zonder dat iemand aanspraak kan maken op een vergoeding of schadevergoeding.

 

Art.5. De toegang tot de gebouwen is verboden:

 

Personen die vergezeld zijn van dieren (behalve geleidehonden voor blinden en slechtzienden, op vertoon van de daartoe bestemde kaart);

Personen in een staat van dronkenschap of abnormale agitatie;

Mensen onder invloed van psychotrope stoffen;

Personen in een staat van duidelijke onreinheid;

Kinderen jonger dan 12 jaar die niet vergezeld zijn van een volwassene die in staat is toezicht op hen te houden (en met schriftelijke toestemming van de ouders).

Art.6. Het is verboden te roken binnen de gebouwen van Virtual Park.

 

Art.7. Het is verboden om in het Virtual Park en op het terras dranken of etenswaren te nuttigen die niet afkomstig zijn van onze bar of ons restaurant. Het is ook verboden om drank of voedsel te nuttigen (zelfs uit onze bar en/of restaurant) in de speelzalen of in de gangen die ernaartoe leiden.

 

Art.8. Het is verboden de andere spelers te storen door gebaren, handelingen of houdingen die niet in overeenstemming zijn met het respect voor anderen of met een goede sportbeoefening.

 

Art.9. Virtual Park is een familiecomplex. Daarom behoudt de Directie zich het recht voor om elke speler of klant uit te sluiten die in zijn woorden, gebaren of houding in strijd zou zijn met wat de Belgische wet gewoonlijk omschrijft als “goede manieren”. Dit omvat elke houding, gebaar of houding van seksuele of obscene aard.

 

Art.10. De directie van Virtual Park wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongevallen veroorzaakt door klanten en spelers binnen het complex en op de parking. Laatstgenoemden zijn aansprakelijk voor de schade die zij toebrengen aan derden, aan apparatuur en gebouwen.

 

Art.11. De Directie en het personeel van het etablissement kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, verdwijning of beschadiging van voorwerpen (glazen, enz.) of kledingstukken van spelers of klanten. Virtual Park wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal of beschadiging van voertuigen die geparkeerd staan op de parkeerterreinen van het park.

 

Art 12. Virtual Park heeft geen dagopvang. Zorg ervoor dat u iemand hebt om op uw kinderen te letten die niet kunnen spelen tijdens uw spel.

 

Art.13. Het niet naleven van één van deze regels kan leiden tot de uitsluiting van de speler van het park zonder terugbetaling of andere vorm van compensatie. Virtual Park behoudt zich tevens het recht voor om personen (speler of niet) die deze regels niet naleven, van het complex uit te sluiten.

 

Art.14. Onverminderd eventuele gerechtelijke stappen zal de directie van Virtual Park beslissen welke maatregelen zij eventueel zal nemen in gevallen die niet onder dit reglement vallen. Klachten of suggesties van welke aard dan ook dienen schriftelijk aan de directie te worden gericht.

 

Art.15. Virtual Park is gemachtigd om media (foto’s of andere) binnen zijn inrichtingen te nemen en de vrije verspreiding te verzekeren.

 

Art.16. Deze regels zullen op een zichtbare en permanente manier in de inrichting worden opgehangen.

 

Art.17. In geval van een ernstig geschil zijn alleen de rechtbanken van Doornik bevoegd.

Nederlands
gdpr-image
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onze privacy beleid.
Meer info