Privéleven

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt VIRTUAL CABS BVBA de bezoekers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in zijn bestanden worden opgenomen.

Deze gegevens zullen worden verwerkt door VIRTUAL CABS BVBA in het kader van de wedstrijd, marktstudies en met het doel om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes betreffende de activiteiten van VIRTUAL CABS BVBA te voeren. Indien de bezoeker dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dat te kennen geven via e-mail of per brief (gericht aan VIRTUAL CABS BVBA, Place Crombez 27 Bus 21, 7500 Tournai).

Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor de verpersoonlijking van de reclame op de website www.virtualpark.eu en alle andere websites van VIRTUAL CABS BVBA.

Iedere bezoeker heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Om dit te doen volstaat het een mail te sturen naar info@virtualcabs.com.